مطالب متنوع آموزشی وعمومی( جهت فرج آقا صلوات يادت نرود. )
نام‌ دانشگاه‌ ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ كد
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحدآبادان‌ وخرمشهر 601
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحدآباده‌ 602
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحدابهر 603
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحداراك‌ 604
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اردبيل‌ 605
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اردستان‌ 606
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد ارسنجان‌ 607
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اروميه‌ 608
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد آزادشهر 609
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد آستارا 610
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد استهبان‌ 611
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد آشتيان‌ 612
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اسلامشهر‌ 723
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد آغاجاري‌ 613
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اقليد 614
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اهر 615
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد اهواز 616
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ايلام 724
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد ايذه‌ 617
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد ايرانشهر 618
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بابل‌ 619
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بافت‌ 620
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بجنورد 621
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بردسير 622
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بروجرد 623
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بناب‌ 624
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بندرعباس‌ 625
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحدبندرماهشهر 626
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بهبهان‌ 627
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد بوشهر 628
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌واحد بيرجند 629
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد تاكستان‌ 630
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد تبريز 631
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد تربت‌ جام‌ 632
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحدتربت‌ حيدريه‌ 633
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد تنكابن‌ 634
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد تويسركان‌ 635
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحدشمال‌تهران‌ 636
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحدمركزتهران‌ 637
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد جنوب‌ تهران‌ 638
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد تهران‌ (پزشكي‌) 639
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌واحدجزيره‌ قشم‌ 640
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد جهرم‌ 641
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد جيرفت‌ 642
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحد چالوس‌ونوشهر 643
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد خارك‌ 644
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد خرم‌آباد 645
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد خلخال‌ 646
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحد خميني‌شهر 647
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد خوراسگان‌ 648
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد خوي‌ 649
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد داراب‌ 650
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد دامغان‌ 651
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد دزفول‌ 652
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد دهاقان‌ 653
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد رشت‌ 654
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد رفسنجان‌ 655
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد رودهن‌ 656
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحدزاهدان‌ 657
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد زرند 658
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد زنجان‌ 659
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد ساري‌ 660
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد ساوه‌ 661
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد سبزوار 662
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد سراب‌ 663
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد سمنان‌ 664
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد سنندج‌ 665
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد سيرجان‌ 666
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شاهرود 667
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شبستر 668
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شوشتر 669
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شهربابك‌ 670
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شهر ري‌ 671
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شهرضا 672
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شهركرد 673
دانشگاه‌آزاداسلامي‌واحدشهرمجلسي‌ 674
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شيراز 675
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد شيروان‌ 676
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد طبس‌ 677
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد علي‌آبادكتول‌ 678
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد فردوس‌ 679
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد فسا 680
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد فلاورجان‌ 681
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد فيروزآباد 682
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد فيروزكوه‌ 683
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد قائم‌ شهر 684
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد قزوين‌ 685
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد قم‌ 686
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد قوچان‌ 687
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد كازرون‌ 688
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد كاشان‌ 689
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد كاشمر 690
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد كرج‌ 691
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد كرمان‌ 692
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد كرمانشاه‌ 693
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد گچساران‌ 694
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد گرگان‌ 695
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد گرمسار 696
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد گناباد 697
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد لار 698
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد لارستان‌ 699
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد شرق‌گيلان‌(لاهيجان‌) 700
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد مباركه‌ 701
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد محلات‌ 702
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد مراغه‌ 703
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد مرند 704
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد مرودشت‌ 705
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد مسجدسليمان‌ 706
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد مشهد 707
دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد ملاير 708
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد مهاباد 709
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ميانه‌ 710
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ميبد 711
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ميمه‌ 712
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد نائين‌ 713
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد نجف‌آباد 714
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد نراق‌ 715
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ني‌ريز 716
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد نيشابور 717
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ورامين‌ 718
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد همدان‌ 719
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد ياسوج‌ 720
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد يزد 721
دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد دوره‌عالي‌تحقيقات‌ 722
+ نوشته شده در  جمعه ۹ بهمن۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵۷ بعد از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  | 

نام‌ دانشگاه‌ ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ كد
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آبادان‌ 351
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آباده‌ 352
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آباده‌ (واحدصفا شهر) 353
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آران‌ و بيدگل‌ 354
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آران‌ و بيدگل‌ (واحدكاشان‌) 355
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آمل‌ 356
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آمل‌ (واحد رينه‌) 357
دانشگاه‌پيام‌نور مركز آمل‌ (واحدمحمودآباد) 358
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ابهر 359
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اراك‌ 360
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اراك‌ (واحد فرمهين‌) 361
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اردبيل‌ 362
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اردستان‌ 363
دانشگاه‌پيام‌نورمركز اردكان‌ 364
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اردكان‌ (واحدميبد) 365
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اروميه‌ 366
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اسدآباد 367
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اسلام‌آباد غرب‌ 368
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اسلام‌آباد غرب‌ (واحد پاوه‌) 369
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اسلام‌آباد غرب‌ (واحد جوانرود) 370
دانشگاه‌پيام‌نورمركزاسلام‌آبادغرب‌ (واحدسرپل‌ذهاب‌) 371
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اصفهان‌ 372
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اصفهان‌ (واحد دولت‌آباد) 373
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اصفهان‌ (واحد شاهين‌شهر) 374
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اصفهان‌ (واحد كوهپايه‌) 375
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اصفهان‌ (واحد مباركه) 536
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اصفهان‌ (واحد ورزنه) 537
دانشگاه‌پيام‌نور مركزالشتر 376
دانشگاه‌پيام‌نور مركز الشتر (واحدنورآباد دلفان‌) 377
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اليگودرز 378
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اوز 379
دانشگاه‌پيام‌نور مركز اهواز 380
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مسجدسليمان 538
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ايرانشهر 381
دانشگاه‌پيام‌نور مركز راسك 539
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ايلام‌ 382
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نيكشهر 540
نام‌ دانشگاه‌ ياموسسه‌ آموزش‌ عا لي‌ كد
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بابل‌ 383
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بافت‌ 384
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بجنورد 385
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بجنورد (واحد اسفراين‌) 386
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بجنورد(شيروان) 541
دانشگاه‌پيام‌نور مركز برازجان‌ 387
دانشگاه‌پيام‌نور مركز برازجان‌ (واحد بندرگناوه‌) 388
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بروجرد 389
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بروجن‌ 390
دانشگاه‌پيام‌نورمركزبروجن‌(واحد لردگان‌) 391
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بم‌ 392
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بم (واحدجيرفت) 542
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بناب‌ 393
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بناب‌ (واحد ملكان‌) 394
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرامام‌ خميني‌ 395
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندر تركمن‌ 396
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرتركمن‌ (واحد كردكوي‌) 397
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ 398
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ (واحدبستك‌) 543
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ (واحد حاجي آباد‌) 544
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ (واحد بندرخمير) 545
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ (واحد دهبازز) 546
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ (واحد قشم‌) 399
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرعباس‌ (واحد ميناب‌) 400
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندر لنگه‌ 401
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بندرلنگه‌ (واحدگاوبندي‌) 547
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بوانات 469
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بوشهر 402
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بوشهر(واحدبندركنگان) 548
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بوئين‌زهرا 403
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بوكان‌ 404
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بهبهان‌ 405
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بهشهر 406
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بيجار 407
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بيرجند 408
دانشگاه‌پيام‌نور مركز بيرجند(واحدنهبندان) 549
دانشگاه‌پيام‌نور مركز پلدختر 409
دانشگاه‌پيام‌نور مركز پلدختر(واحدكوهدشت) 550
نام‌ دانشگاه‌ ياموسسه‌ آموزش‌ عا لي‌ كد
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تاكستان‌ 410
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تالش‌ 411
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تالش‌ (واحد آستارا) 412
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تالش‌ (واحد رضوانشهر) 551
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تبريز 413
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تبريز (واحد آذرشهر) 414
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تبريز (واحد اسكو) 415
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تبريز (واحد اهر) 416
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تبريز (واحد بستان‌آباد) 417
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تبريز (واحد سراب‌) 418
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تربت‌ حيدريه‌ 419
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تربت‌ حيدريه(واحدخواف)‌ 552
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تفت‌ 420
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تفت‌ (واحد ابركوه‌) 421
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تفت‌ (واحد بافق‌) 422
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تفت‌ (واحد رضوانشهرصدوق‌) 423
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تفت‌ (واحد طبس‌) 553
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تفت‌ (واحد يزد‌) 554
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تنكابن‌ 424
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تنكابن‌(واحدنوشهر) 555
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تويسركان‌ 425
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران‌ 426
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران(واحدپرند)‌ 556
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران‌ (واحد حسن‌آباد) 427
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران‌ (واحد دماوند) 428
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران‌ (واحد ري‌) 429
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران‌ (واحد شهريار) 430
دانشگاه‌پيام‌نور مركز تهران‌ (واحد كرج‌) 431
دانشگاه‌پيام‌نور مركز جهرم‌ 432
دانشگاه‌پيام‌نور مركز جهرم‌ (واحد فسا) 433
دانشگاه‌پيام‌نور مركز چابهار 434
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خرامه‌ 436
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خرمشهر 437
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خلخال‌ 438
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خمين‌ 439
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خمين‌ (واحد محلات‌) 440
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خوانسار 441
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خوي‌ 442
دانشگاه‌پيام‌نور مركز خوي‌ (واحد سيه چشمه‌) 443
دانشگاه‌پيام‌نور مركز داراب‌ 444
دانشگاه‌پيام‌نور مركز داراب(واحدني ريز)‌ 557
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دامغان‌ 445
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دزفول‌ 446
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دزفول‌ (واحد انديمشك‌) 447
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دزفول‌ (واحد شوش‌) 448
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دليجان‌ 449
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دوگنبدان 498
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دوگنبدان (واحددهدشت) 558
دانشگاه‌پيام‌نور مركز دهلران‌ 450
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رامسر 451
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رامهرمز 452
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رشت‌ 453
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رشت‌(واحدآستانه اشرفيه) 559
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رشت‌ (واحد بندرانزلي‌) 454
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رشت‌ (واحد لاهيجان‌) 560
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رشت‌ (واحد منجيل‌) 455
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رفسنجان‌ 456
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رفسنجان‌(واحدانار) 561
دانشگاه‌پيام‌نور مركز رودسر 457
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زابل‌ 458
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زاهدان‌ 459
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زاهدان‌(واحدخاش) 562
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زاهدان‌(واحدسراوان) 563
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زرين‌شهر 460
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زنجان‌ 461
دانشگاه‌پيام‌نور مركز زنجان(واحدماه نشان)‌ 564
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ساري‌ 462
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ساوه‌ 463
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سبزوار 464
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سقز 465
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سمنان‌ 466
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سنندج‌ 467
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سنندج‌ (واحد قروه‌) 468
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سوسنگرد 470
دانشگاه‌پيام‌نور مركز سيرجان‌ 471
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شادگان‌ 472
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شازند 473
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شاهرود 474
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شبستر 475
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شبستر(بنيس) 565
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شهرضا 476
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شهرضا (واحد سميرم‌) 477
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شهركرد 478
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شهركرد (واحد فارسان‌) 479
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شيراز 480
دانشگاه‌پيام‌نور مركز شيراز (واحد استهبان‌) 481
دانشگاه‌پيام‌نور مركز صومعه‌سرا 482
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فردوس‌ 483
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فريدون‌شهر 484
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فريدون‌شهر(واحدبوئين ومياندشت) 566
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فريمان‌ 485
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فريمان‌(واحدتايباد) 567
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فريمان‌(واحدتربت جام) 568
دانشگاه‌پيام‌نور مركز فيروزآباد 486
دانشگاه‌پيام‌نور مركز قائن‌ 487
دانشگاه‌پيام‌نور مركز قزوين‌ 488
دانشگاه‌پيام‌نور مركز قم‌ 489
دانشگاه‌پيام‌نور مركز قوچان‌ 490
دانشگاه‌پيام‌نور مركز قيدار‌ 435
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كاشمر 491
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كبودرآهنگ‌ 492
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمان‌ 493
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمان‌(واحد بردسير) 569
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمان‌(واحد سرنگي آباد) 570
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمان‌(واحد زرند) 571
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمانشاه‌ 494
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمانشاه‌ (واحد سنقر) 495
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمانشاه‌ (واحد كنگاور) 496
دانشگاه‌پيام‌نور مركز كرمانشاه‌ (واحد هرسين‌) 497
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گرمسار 499
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گرمي‌ 500
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گلپايگان‌ 501
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گناباد 502
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گنبدكاووس‌ 503
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گنبدكاووس‌ (واحد گرگان‌) 504
دانشگاه‌پيام‌نور مركز گيلانغرب‌ 505
دانشگاه‌پيام‌نور مركز لامرد 506
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ماكو 507
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مراغه‌ 508
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مرند 509
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مرند(واحدجلفا) 572
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مريوان‌ 510
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مشكين‌شهر 511
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مشهد 512
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مشهد(واحدچناران) 573
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مشهد (واحد درگز) 513
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مشهد (واحد سرخس) 574
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ملاير 514
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مهاباد 515
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مهريز 516
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مياندوآب‌ 517
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مياندوآب‌ (واحد تكاب) 575
دانشگاه‌پيام‌نور مركز مياندوآب‌ (واحد شاهين‌دژ) 518
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ميانه‌ 519
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نائين‌ 520
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نجف‌ آباد 521
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نجف‌ آباد(واحدتيران) 576
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نطنز 522
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نقده‌ 523
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نقده‌(واحدپيرانشهر) 577
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نورآباد ممسني‌ 524
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نورآباد ممسني‌ (واحد كازرون‌) 525
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نهاوند 526
دانشگاه‌پيام‌نور مركز نيشابور 527
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ورامين‌ 528
دانشگاه‌پيام‌نور مركز ورامين‌ (واحد پاكدشت‌) 529
دانشگاه‌پيام‌نور مركز وزوان‌ 530
دانشگاه‌پيام‌نور مركز هشترود 531
دانشگاه‌پيام‌نور مركز هشترود(واحدقره آغاج) 578
دانشگاه‌پيام‌نور مركز همدان‌ 532
دانشگاه‌پيام‌نور مركز همدان‌ (واحد بهار) 533
دانشگاه‌پيام‌نور مركز همدان‌ (واحد رزن‌) 534
دانشگاه‌پيام‌نور مركز همدان‌ (واحد فامنين‌) 535
+ نوشته شده در  جمعه ۹ بهمن۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵۶ بعد از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  | 

نام‌ دانشگاه‌ ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ كد
آموزشكده‌‌فني‌ اراك‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ علم‌ وصنعت‌ ايران‌ 101
آموزشكده‌هاي‌ فني‌ وابسته‌ به‌وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ 102
پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي 287
پژوهشكده‌ ساختمان‌ومسكن‌ 103
پژوهشكده‌علوم‌زمين‌-سازمان‌زمين‌شناسي‌واكتشافات‌معدني‌كشور 104
پژوهشكده‌ فرهنگ‌وهنراسلامي‌سازمان‌تبليغات‌اسلامي‌ 105
پژوهشكده‌ مطالعات‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ 106
پژوهشگاه‌ مواد و انرژي‌ 107
پژوهشگاه‌ پليمر و پتروشيمي‌ 108
پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ و مطالعات‌ فرهنگي‌ 109
پژوهشگاه‌ علوم‌وفناوري‌ دفاعي‌ 110
حوزه‌ علميه‌ قم‌ 111
دانشكده‌ اصول‌الدين‌ (غيرانتفاعي‌وغيردولتي‌) 112
دانشكده‌علوم‌حديث‌ وابسته‌ به‌ آستان‌مقدس‌ حضرت‌عبدالعظيم‌ 113
دانشكده‌ امام‌ محمد باقر(ع‌) 114
دانشكده‌ الهيات‌ ومعارف‌اسلامي« هدي » (غيرانتفاعي‌) 115
دانشكده‌اموراقتصادي‌- وزارت‌اموراقتصادي‌ودارايي‌ 116
دانشكده‌ پرستاري‌ بانك‌ ملي‌ 117
دانشكده‌ پرستاري‌نيروي‌زميني‌ارتش‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ 118
دانشكده‌ پرستاري‌نيروي‌هوايي‌ارتش‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ 119
دانشكده‌ پزشكي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 120
دانشكده‌تربيت‌دبير فني‌وحرفه‌اي‌دختران‌تهران‌(شريعتي‌) 121
دانشكده‌تربيت‌دبيرفني‌وحرفه‌اي‌صومعه‌سرا 122
دانشكده‌ حفاظت‌ و بهداشت‌ كار 123
دانشكده‌ خبر-سازمان‌ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 124
دانشكده‌ روابط بين‌الملل‌وزارت‌امور خارجه‌ 125
دانشكده‌ صداوسيماي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ 126
دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ (شهيدعباسپور) 127
دانشكده‌ صنعت‌ هواپيمايي‌كشوري‌ 128
دانشكده‌ علمي‌-كاربردي‌ پست‌ومخابرات‌ 129
دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ فسا 130
دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ جهرم‌ 131
دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ شاهرود 132
دانشكده‌ علوم‌ قرآني‌ 133
دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ سبزوار 134
دانشكده‌ علوم‌ انتظامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 135
دانشكده‌ علوم‌ قضايي‌ و خدمات‌اداري‌-دادگستري‌ 137
دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌ گناباد 138
دانشكده‌ علوم‌ و فنون‌ فارابي‌ 139
دانشكده‌ علوم‌ پزشكي‌قم‌ 140
دانشكده‌ فرماندهي‌وستادارتش‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ 141
دانشكده‌ فرماندهي‌وستادسپاه‌پاسداران‌انقلاب‌اسلامي‌ 142
دانشگاه‌ الزهراء(س‌) 143
دانشگاه‌ اراك‌ 144
دانشگاه‌ اروميه‌ 145
دانشگاه‌ اصفهان‌ 146
دانشگاه‌افسري‌امام‌ علي‌(ع‌)-نزاجا 147
دانشگاه‌ امام‌ رضا(ع‌) 148
دانشگاه‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) 149
دانشگاه‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) 150
دانشگاه‌ ايلام‌ 151
دانشگاه‌ بوعلي‌ سينا- همدان‌ 152
دانشگاه‌ بيرجند 153
دانشگاه‌ بين‌المللي‌امام‌ خميني‌(ره‌)- قزوين‌ 154
دانشگاه‌ تبريز 155
دانشگاه‌ تربيت‌ معلم‌ - سبزوار 156
دانشگاه‌ تربيت‌ معلم‌ - تهران‌ 157
دانشگاه‌ تربيت‌ معلم‌ - تبريز 158
دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ 159
دانشگاه‌ تربيت‌ دبير شهيد رجايي‌ 160
دانشگاه‌ تهران‌ 161
دانشگاه‌ خليج‌ فارس‌ - بوشهر 162
دانشگاه‌ رازي‌ كرمانشاه‌ 163
دانشگاه‌ زابل‌ 164
دانشگاه‌ زنجان‌ 165
دانشگاه‌ سمنان‌ 166
دانشگاه‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ 167
دانشگاه‌ شاهد 168
دانشگاه‌ شهركرد 170
دانشگاه‌ شهيدباهنركرمان‌ 171
دانشگاه‌ شهيدبهشتي‌ 172
دانشگاه‌ شهيدچمران‌ اهواز 173
دانشگاه‌ شيراز 174
دانشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ 175
دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ 176
دانشگاه‌ صنعتي‌ مالك‌ اشتر 177
دانشگاه‌ صنعتي‌ اميركبير 178
دانشگاه‌ صنعتي‌خواجه‌نصيرالدين‌ طوسي‌ 179
دانشگاه‌ صنعتي‌سهندتبريز 180
دانشگاه صنعتي شاهرود 169
دانشگاه‌ صنعتي‌شريف‌ 181
دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايي‌ 182
دانشگاه‌ علم‌ وصنعت‌ ايران‌ 183
دانشگاه علوم پايه دامغان 136
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ ياسوج‌ 184
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ همدان‌ 185
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مشهد 186
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مازندران‌ 187
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ لرستان‌ 188
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ گيلان‌ 189
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ گرگان‌ 190
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ كرمانشاه‌ 191
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ كرمان‌ 192
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ كردستان‌ 193
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ كاشان‌ 194
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ قزوين‌ 195
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شيراز 196
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيدبهشتي‌ 197
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهركرد 198
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ سمنان‌ 199
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ زنجان‌ 200
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ زاهدان‌ 201
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ رفسنجان‌ 202
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تهران‌ 203
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ تبريز 204
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بيرجند 205
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بوشهر 206
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بقيه‌الله‌ (عج‌) 207
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بندرعباس‌ 208
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ بابل‌ 209
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ ايلام‌ 210
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ ايران‌ 211
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اهواز 212
دانشگاه‌علوم‌ پزشكي‌ اصفهان‌ 213
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اروميه‌ 214
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اردبيل‌ 215
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اراك‌ 216
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ فاطميه‌ قم‌ 217
دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌ وتوانبخشي‌ 218
دانشگاه‌ علوم‌ اسلامي‌ رضوي‌ -مشهد 219
دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ يزد 220
دانشگاه‌ علوم‌ كشاورزي‌ومنابع‌ طبيعي‌ گرگان‌ 221
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 334
دانشگاه‌ علوم‌ و فنون‌ هوايي‌ شهيد ستاري‌ 222
دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ امام‌ خميني‌(ره‌)- نوشهر 223
دانشگاه‌ علوم‌ و فنون‌ مازندران‌ 224
دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد 225
دانشگاه‌ قم‌ 226
دانشگاه‌ كاشان‌ 227
دانشگاه‌ كردستان‌ 228
دانشگاه‌گيلان‌ 229
دانشگاه‌ لرستان‌ 230
دانشگاه‌ مازندران‌ 231
دانشگاه‌ محقق‌ اردبيلي‌ 232
دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامي‌ 251
دانشگاه‌ مفيد 233
دانشگاه‌ ولي‌ عصر(عج‌)-رفسنجان‌ 234
دانشگاه‌ هرمزگان‌ 235
دانشگاه‌ هنر- اصفهان‌ 236
دانشگاه‌ هنر اسلامي‌ تبريز 237
دانشگاه‌ هنر- تهران‌ 238
دانشگاه‌ ياسوج‌ 239
دانشگاه‌ يزد 240
دانشگاههاي‌ خارج‌ كشور واقع‌درقاره‌اقيانوسيه‌ 241
دانشگاههاي‌ خارج‌ كشورواقع‌در قاره‌ اروپا 242
دانشگاههاي‌ خارج‌كشورواقع‌درقاره‌ آفريقا 243
دانشگاههاي‌ خارج‌كشورواقع‌درقاره‌آسيا 244
دانشگاههاي‌ خارج‌كشورواقع‌درقاره‌آمريكا 245
سازمانهاي‌تابعه‌وزارت‌ علوم‌،تحقيقات‌وفناوري‌ (بجزدانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي ) 246
سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ 247
ساير موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ 248
سايرموسسات‌آموزش‌عالي‌ وزارت‌بهداشت‌،درمان‌ و ... 249
مجتمع‌ آموزش‌ عالي‌ قم‌ 250
مجتمع آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي رامين 335
مدرسه‌ عالي‌ شهيد مطهري‌ 252
مركز آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ و غيرانتفاعي‌ خاتم‌ 253
مركز آموزش‌ عالي‌ كتابداري‌ 254
مركز آموزش‌ عالي‌ بانكداري‌-بانك‌ مركزي‌ 255
مركز آموزش‌ عالي‌ تربيت‌مربي‌عقيدتي‌سياسي‌سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌اسلامي 256
مركز آموزش عالي دريانوردي و علوم دريايي چابهار 323
مركز آموزش‌ عالي‌ ميراث‌ فرهنگي‌ 258
مركز پژوهشهاي‌ شيمي‌ومهندسي‌شيمي‌ ايران‌ 259
مركز تحصيلات‌تكميلي‌درعلوم‌پايه‌ -زنجان‌ 260
موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ 261
موسسه‌آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌آباداني‌ وتوسعه‌ روستاها 262
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ كيش‌ 263
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌غيرانتفاعي‌حسابداري‌ ومديريت‌آذربايجان‌ 264
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ شمال‌ - آمل‌ 265
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ سوره‌ 266
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ و غيرانتفاعي‌ كار 267
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ نبي‌اكرم‌(ص‌) 268
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غير انتفاعي‌ و غيردولتي‌ طبرستان‌ 269
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌وغيرانتفاعي‌ علامه‌محدث‌نوري‌(ره‌) 270
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌غيرانتفاعي‌وغيردولتي‌ سجاد- مشهد 271
موسسه‌آموزش‌عالي‌غيردولتي‌وغيرانتفاعي‌دارالقرآن‌الكريم‌اصفهان‌ 272
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ ارشاد- دماوند 273
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ پژوهش‌ صنايع‌ ايران‌ 274
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ باقرالعلوم‌ (ع‌) - قم‌ 275
موسسه‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ امام‌خميني‌(ره‌) 276
پژوهشگاه‌بين‌المللي‌زلزله‌شناسي‌ومهندسي‌زلزله‌ 277
موسسه‌عالي‌آموزش‌ و پژوهش‌مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ 278
موسسه‌آموزش‌عالي‌غيرانتفاعي‌و غيردولتي‌شيخ‌بهايي‌-اصفهان‌ 279
موسسه‌غيرانتفاعي‌وغيردولتي‌جهاددانشگاهي‌ 280
موسسه‌آموزش‌عالي‌غيرانتفاعي‌وغيردولتي‌شهيداشرفي‌اصفهاني‌ 281
موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌وغيردولتي‌ خيام‌ - مشهد 282
موسسه‌ آموزش‌عالي‌غيرانتفاعي‌وغيردولتي‌رجاء قزوين‌ 283
وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ وفناوري‌ 284
واحدهاي‌پژوهشي‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ علوم‌،تحقيقات‌وفناوري‌ 285
+ نوشته شده در  جمعه ۹ بهمن۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵۴ بعد از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  | 

متقاضیان خرید محصولات و انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
نام کتاب‌های منتشر شده کد محتوای کتاب قیمت (ریال)
دروس عمومی ادبیات فارسی عمومی (ریاضی،تجربی،انسانی،هنر) 120 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 85تا 88 50000
زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی (گروه علوم انسانی) 132 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 به انضمام تستهای اختصاصی گروه علوم انسانی 49000
دین و زندگی (کلیه گروه های آزمایشي) 118 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 86تا 88 30000
دین وزندگی (ویژه اقلیت های دینی) 125 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 87تا 88 23000
زبان عربی (کلیه گروه های آزمایشي) 108 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 به انضمام تستهای اختصاصی گروه علوم انسانی 46000
زبان انگلیسی عمومی و اختصاصی (83 تا 88) 106 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 به انضمام تستهای اختصاصی گروه علوم انسانی 60000
دروس اختصاصی گروه ریاضی و فنی تست ریاضیات 109 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 80تا 88 48000
تست فیزیک (مشترک با گروه تجربی) 105 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 41000
تست شیمی (مشترک با گروه تجربی) 104 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 43000
دروس اختصاصی گروه تجربی تست ریاضی 110 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 80تا 88 28000
تست فیزیک (مشترک با گروه ریاضی) 105 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 41000
تست شیمی (مشترک با گروه ریاضی) 104 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 43000
زیست شناسی 116 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 80تا 88 38000
دروس اختصاصی گروه انسانی دروس اختصاصی علوم انسانی 117 تستهاوپاسخهای تشریحی کلیه دروس اختصاصی گروه علوم انسانی در سالهای 83تا88 60000
اختصاصی گروه زبانهای خارجی سوالات اختصاصی زبان انگلیسی 106 تستهاوپاسخهای تشریحی سالهای 83تا 88 به انضمام تستهای عمومی کلیه گروه ها 60000
زبان تخصصی New Bridging the Gap   منبع دروس اختصاصی گروههای زبانهای خارجی 25000مشاوره و برنامه ریزی راهنمای انتخاب رشته 15000
عوامل موفقیت در آزمون ها 18000
فرصت برابر(آشنایی با رشته‌های دانشگاهی) 55000
انتخاب رشته انتخاب آینده همراه با CD 40000
کمک آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی 17500
زبان انگلیسی پیشرفته 28500
زبان تافل متوسط 34000
زبان تافل پیشرفته 20000

تلفن سفارش: 88321455(ارسال با پیک)
+ نوشته شده در  جمعه ۹ بهمن۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵۲ بعد از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  | 

متقاضیان خرید محصولات و انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
نام کتاب‌های منتشر شده
قیمت (ریال)
زبان و ادبیات فارسی (کد 1101) همراه   CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 56000
علوم اقتصادی (کد 1105) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 87) 62000
مجموعه علوم اجتماعی(کد 1108) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 126000
مجموعه علوم تربیتی 1(کد 1117) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 85000
مجموعه علوم تربیتی 2(کد 1118) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 75000
دروس مشترک علوم تربیتی 1و2 و روانشناسی  همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 48000
حقوق
(کد 1126)
خصوصی جلد 1 همراه CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 80000
جزا جلد 2 همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 90000
بین الملل جلد 3 همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 95000
مجموعه روانشناسی(کد 1133) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 95000
حسابداری (کد 1134) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 78000
مجموعه  مدیریت
(کد1142)
جلد 1 همراه CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88)باضمیمه88 65000
جلد 2 همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88))باضمیمه88 65000
مدیریت اجرایی (کد 1148) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 87) 78000
شیمی (کد 1203) همراه   CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 90000
فیزیک (کد 1204) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 90000
زیست شناسی
(کد 1206)
جلد 1 همراه CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88)
ویژه داوطلبان گرایش­های علوم سلولی و ملکولی،میکروبیولوژی،زیست فناوری،ژنتیک،بیوشیمی و بیوفیزیک
95000
جلد 2 همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88)
ویژه داوطلبان گرایش­های علوم گیاهی،علوم جانوری،فیزیولوژی و فیزیولوژی دامپزشکی
90000
مجموعه ریاضی (کد 1208 ) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 125000
اخلاق در مهندسی(ويژه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی) 65000
مجموعه مهندسی برق (کد 1251) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 115000
مهندسی صنایع (کد 1259) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 70000
مهندسی صنایع (کد 1260) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 87) 60000
مهندسی عمران (کد 1264) همراه   CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 85000
مجموعه مهندسی مکانیک (کد 1267) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) 90000
مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد 1277) همراه  CD (مجموعه سؤالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌ها از سال 85 تا 88) در دست چاپ
عوامل موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد(حاوی مطالب مهم درخصوص هدفمند نمودن برنامه های درسی و عواملی که درموفقیت در آزمون ها تاثیر خواهد داشت) 20000

تلفن سفارش: 88321455(ارسال با پیک)

+ نوشته شده در  جمعه ۹ بهمن۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵۱ بعد از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  |